Prawnik Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego - Zakres usług

Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii Radców Prawnych jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak: prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo naprawcze i upadłościowe, prawo budowlane, prawo wekslowe, prawo administracyjne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, Kancelaria udziela także jednorazowych konsultacji tym podmiotom oraz osobom fizycznym, które ze względu na zawiłość konkretnej sprawy chcą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej. Przygotowujemy profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, jak również w toku procesów przed organami administracji. W imieniu naszych Mocodawców prowadzimy także negocjacje i mediacje.

W zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych (obejmująca także zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym) i innych przedsiębiorców, a także fundacji i stowarzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, a także regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami),
 • pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa (np. przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji), negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek, organizowanie walnych zgromadzeń)
 • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym (zarówno w trybach uproszczonych, jak i w postępowaniu zwykłym), zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym - mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności),
 • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego.

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego:

 • szeroko rozumiana pomoc w windykowaniu wszelkich należności,
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego (postępowania w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie, itp.),
 • prowadzenie spraw o podział majątku małżeńskiego,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków, dział spadku,
 • obsługa prawa wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji,
 • negocjacje handlowe,
 • reprezentacja w toku postępowania ugodowego,
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego.

W zakresie prawa administracyjnego:

 • badanie i regulacja stanu prawnego,
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
 • uzyskiwanie pozwoleń na pracę, kart stałego pobytu w RP,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo prawne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii i udzielenie porad prawnych.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • stałe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów,
 • świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego, reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
 • opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników.

W zakresie prawa podatkowego:

 • przygotowywanie projektów pism w toku postępowania podatkowego i skarbowego oraz występowanie w imieniu strony przed urzędami i izbami skarbowymi,
 • reprezentacja w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – przygotowywanie skarg i pism procesowych oraz zastępowanie strony na rozprawie.

W zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeń:

 • badanie stanu prawnego,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego - w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego,
 • reprezentacja w sprawach wykroczeniowych,
 • pomoc prawna w sprawach wypadków drogowych,
 • ponadto stale współpracujemy z adwokatem, w związku z tym możliwa jest reprezentacja w sprawach karnych (obrona oskarżonego).

Systemy ustalania honorarium

W zależności od charakteru świadczonych usług, Kancelaria radców prawnych operuje trzema systemami ustalania honorarium:

 1. miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego (w przypadku obsługi stałej),
 2. wynagrodzenia ryczałtowego za realizację konkretnej usługi (w przypadku zleceń jednorazowych) oraz
 3. wynagrodzeniem liczonym stawką godzinową (w przypadku usług, których czas świadczenia jest trudny do wcześniejszego oszacowania).

Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wita Stwosza 19/20, 50-148 Wrocław, tel. +48 71 342 37 48 faks: +48 71 733 05 56